پرش لینک ها

تاریخچه هواسازان تبریز

 • 1400
     

  1400 - محصولات جدید

  پیش به سوی خلق محصولات جدید و بومی سازی تجهیزات صنایع هوای فشرده

 • 1382
     

  1382 - ساخت کمپرسور 400 کیلووات

  ساخت کمپرسور 400 کیلووات برای اولین بار در کشور

 • 1380
     

  1380 - ساخت کمپرسور 160 کیلووات

  ساخت کمپرسور 160 کیلووات برای اولین بار در کشور

 • 1378
     

  1378 - ساخت کمپرسور 90 کیلووات

  ساخت کمپرسور 90 کیلووات برای اولین بار در کشور

 • 1376
     

  1376 - تاسیس شرکت

  تاسیس شرکت و شروع به ساخت کمپرسورهای اسکرو مدل 15 کیلو وات تا 90 کیلو وات

1400139813961394139213901388138613841382138013781376